Tulosteet ja toiminnot palkanlaskennasta

1. Tulosteet ja toiminnot palkkajaksosta

1.1 Tilinauha

1.2 Palkkaerittely

1.3 Tiliöintiraportti
1.4 Maksuaineisto
2. Tulosteet ja toiminnot laajemmin palkanlaskennasta
2.1 Tiliöintiraportti
2.2 Palkkaerittely
2.3 Urakkaosuuslaskelma
2.4 Poissaolot
2.5 Liiton maksut
2.6 TyEL-ilmoitus
2.7 Työnantajasuoritukset (10. pv. ajo)
2.8 KTA- ja LomaKTA-Iaskenta
2.9 Keskipäiväpalkan laskenta
2.10 Rakennusalan lomalaskenta
2.11 Vuosi–ilmoitusaineisto

print


 

1. Tulosteet ja toiminnot palkkajaksosta

1.1 Tilinauha

Tilinauhoja tulostaessa pitää olla palkkajakson riveillä, jossa on jaksoon kuuluvat henkilöt. Tilinauhat saadaan tulostettua, kun otetaan F7 Tulosteet ja valitaan Tilinauhat. Tämän jälkeen ohjelma kysyy halutaanko tilinauha kaikista jakson henkilöistä, vai vain siitä henkilöstä, jonka kohdalla palkki on näytöllä. Tilinauhalla kohdassa kertymät vuoden alusta näkyvät summat on laskettu siten, että myös kyseessä olevan palkkakauden summat ovat mukana summissa.

1.2 Palkkaerittely

Palkkajaksokohtainen palkkaerittely otetaan siten, että palkkajakso avattuna valitaan F7 Tulosteet ja sieltä Palkkaerittely. Tämän jälkeen pitää valita halutaanko henkilöittäin eritelty tuloste vai yhteenveto palkkajaksosta. Seuraavaksi valitaan haluttu tarkkuus.

1.3 Tiliöintiraportti

Palkkajaksokohtainen tiliöintiraportti otetaan siten, että palkkajakso avattuna valitaan F7 Tulosteet ja sieltä Tiliöintiraportti. Tiliöintiraportin tulostaminen edellyttää palkkatapahtumien ohjausta oikeille kirjanpitotileille. Tämä tapahtuu parametreillä (ERIT/PT ja PA_TAPAHTUMAT).

1.4 Maksuaineisto

Listaus palkkajaksosta maksettavista palkoista henkilöittäin saadaan palkkajakson ollessa auki ja valitsemalla F6 Toiminnot. Täältä valitaan kohta Maksuaineisto. Ohjelma tulostaa listan, josta näkyy jaksossa olevat henkilöt sosiaaliturvatunnuksineen ja tilinumeroineen (kun nämä on kirjattu henkilötietoihin), ja heille maksettavat palkkasummat. Tämän perusteella voidaan maksaa palkat henkilöiden tileille. Samalla ohjelma tekee tiedoston pankkiohjelman tallennuskansioon. Sieltä se voidaan lähettää pankkiohjelmalla eteenpäin pankkiin maksettavaksi, mikäli teillä on käytettävissä pankkiohjelma tähän tarkoitukseen.

2. Tulosteet ja toiminnot laajemmin palkanlaskennasta

2.1 Tiliöintiraportti

Ohjelmasta saadaan tiliöintiraportti halutulta aikaväliltä, kun valitaan ohjelmassa palkanlaskennassa F7 Tulosteet ja sieltä Tiliöintiraportti. Seuraavaksi ohjelma kysyy päivämäärävälin. Tiliöintiraportin tulostaminen edellyttää palkkatapahtumien ohjausta oikeille kirjanpitotileille. Tämä tapahtuu parametreillä (ERIT/PT ja PA_TAPAHTUMAT).

2.2 Palkkaerittely

Palkanlaskennassa palkkaerittely otetaan siten, että valitaan F7 Tulosteet ja sieltä Palkkaerittely. Seuraavaksi ohjelma kysyy aikavälin, jolta haluatte tulosteen. Tämän jälkeen pitää valita halutaanko henkilöittäin eritelty tuloste, vai yhteenveto palkkajaksoittain. Seuraavaksi valitaan haluttu tarkkuus.

2.3 Urakkaosuuslaskelma

Urakkaosuuslaskelma saadaan tulostettua kun valitaan palkanlaskennassa F7 Tulosteet ja sieltä Urakkaosuuslaskelma. Seuraavaksi ohjelma kysyy halutun aikavälin, laskettavan työmaan työnumeron, sekä urakan kokonaissumman. Ohjelma huomioi työntekijöille maksetut ”välipohjat” sekä tulostaa urakkasumman jaettuna työntekijöille tehtyjen työtuntien suhteessa.

2.4 Poissaolot

Poissaololistausta tulostaessa valitaan ensin palkanlaskennassa F7 Tulosteet ja sieltä Poissaolot. Tämän jälkeen pitää syöttää haluttu aikaväli, jota halutaan tarkastella. Seuraavaksi valitaan listan tarkkuus. Tarkassa listassa näkyy poissaolot tunteina eriteltynä eri päivämäärille ja poissaolon syylle. Jos ei oteta tarkkaa listausta, tulee tulosteelle henkilöittäin tarkasteltavan aikavälin poissaolon syy ja siihen kohdistuvat poissaolotunnit.

2.5 Liiton maksut

Eri liitoille tilitettäviä työntekijöiltä pidätettyjä maksuja varten saatte yhteenveto listan valitsemalla palkanlaskennassa F7 tulosteet ja sieltä Liiton maksut. Seuraavaksi valitaan käytössänne olevista liitoista se, jonka listauksen haluatte. Sekä maksupäivämääräväli, jolta haluatte listauksen. Tulosteelle tulee henkilöittäin liitonmaksu, joka on työntekijöiltä pidätetty, sekä maksettava summa yhteensä.

2.6 TyEL-ilmoitus

Kuukausi-ilmoittajat:
TyEL-ilmoitus saadaan, kun palkanlaskennassa valitaan F6 Toiminnot ja sieltä TyEL -ilmoitus. Tämän jälkeen valitaan listasta se vakuutusyhtiö, jolle tiedot halutaan ottaa ja annetaan haluttu maksupäivämääräväli. Tulosteella näkyy henkilöittäin eriteltynä TyEL -ansio, sekä yhteensä summana TyEL -maksu. Ohjelma tekee samalla konekielisen tiedoston PA_TYEL -parametrillä määritettyyn paikkaan, josta se voidaan lähettää vakuutusyhtiön nettisivujen kautta vakuutusyhtiön käyttöön.

Vuosi-ilmoittajat:
TyEL-ilmoitus saadaan, kun palkanlaskennassa valitaan F6 Toiminnot ja sieltä TyEL-ilmoitus. Tämän jälkeen valitaan listasta, se vakuutusyhtiö, jolle tiedot halutaan ottaa ja annetaan haluttu maksupäivämääräväli. Tulosteella näkyy henkilöittäin eriteltynä TyEL -ansio, sekä yhteensä summana TyEL -maksu. Tämän tulosteen mukaan voidaan vakuutusyhtiön nettisivuilla lisätä ja korjata esitäytetylle verkkolomakkeelle tarvittavat tiedot.

2.7 Työnantajasuoritukset (10. pv. ajo)

Verottajaa varten tarvitsette kuukausilistauksen, josta näkyy sosiaaliturvamaksun alaiset palkat, ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut ko. kuukaudelta. Tämän listauksen saatte, kun valitsette palkanlaskennassa F6 Toiminnot ja sieltä Työnantajasuoritukset (10 pv. ajo). Avautuvista valikoista valitaan haluttu vuosi sekä kuukausi.

2.8 KTA- ja LomaKTA-Iaskenta

LVI- ja Sähköalalla saadaan henkilöille lasketettua keskituntiansio tai lomakeskituntiansio. Tällainen listaus saadaan palkanlaskennasta valitsemalla F6 Toiminnot ja sieltä KTA- ja LomaKTA-laskenta. Seuraavaksi annetaan haluttu maksupäiväväli, mahdollinen korotusprosentti (Työehtosopimuksen mukaan) ja valitaan onko KTA vähintään tuntipalkan suuruinen. Tämän jälkeen ohjelmalle annetaan tieto siitä haluatteko laskea normaalin KTA:n vai LomaKTA:n (K/L). Valitsemalla K kohtaan päivitetäänkö henkilötietoihin, ohjelma vie uudet KTA, tai LomaKTA tiedot kaikkien käsiteltyjen henkilöiden henkilötietoihin. Jos haluatte vain listauksen näistä tiedoista, kannattaa valita E, jolloin tiedot eivät päivity henkilötietoihin.

2.9 Keskipäiväpalkan laskenta

Maanrakennusalalla saadaan lomalaskentaa varten ohjelma laskemaan henkilöiden keskipäiväpalkat. Tämä saadaan tehtyä palkanlaskennasta valitsemalla F6 Toiminnot ja sieltä Keskipäiväpalkan laskenta. Seuraavaksi annetaan haluttu maksupäiväväli. Valitsemalla K kohtaan päivitetäänkö henkilötietoihin, ohjelma vie uudet Keskipäiväpalkat kaikkien käsiteltyjen henkilöiden henkilötietoihin. Jos haluatte vain listauksen näistä tiedoista, kannattaa valita E, jolloin tiedot eivät päivity henkilötietoihin.

2.10 Rakennusalan lomalaskenta

Rakennusalalla saadaan listaus henkilöittäin, josta näkyy henkilöiden tiedot, heidän palkka-ansionsa, lomapalkan kesälomaosuudet, talvilomaosuudet, sekä heidän tienaamansa lomarahat yhteensä. Valitsemalla K kohtaan päivitetäänkö henkilötietoihin, ohjelma vie uudet lomapalkat/pv kaikkien käsiteltyjen henkilöiden henkilötietoihin. Jos haluatte vain listauksen näistä tiedoista, kannattaa valita E, jolloin tiedot eivät päivity henkilötietoihin

2.11 Vuosi–ilmoitusaineisto

Työnantajan tulee antaa verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Nämä tiedot annetaan vuosi-ilmoituksia käyttäen. Palkkojen vuosi-ilmoitus annetaan suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Tarkemmat ohjeet vuosi-ilmoituksen ottamisesta toimitetaan palkanlaskijoille loppuvuodesta.

Top