Työmaaseuranta

Ohjesivuston sisällysluettelo

1. Uuden työmaan perustaminen
1.1 Tavoite (budjetti)
1.2 Maksuerät
1.2.1 Maksuerien haku Excel – taulukosta
1.3 Raportit
1.3.1 Työmaakohtaiset raportit
1.4 Tarvikkeet
1.5 Toteutuneet
1.6 Työmaan myynti- ja ostolaskut, lähetteet ja työmääräimet

2. Lisätöiden laskutus

3. Yhteydet muualta ohjelmistosta

4. Parametrit

print


1. Uuden työmaan perustaminen

 • Työnumero: anna työmaalle työnumero (jos alatyömaa, anna väliviivojen jälkeen alatyönumero.
 • Työn nimi: Työmaan nimi
 • Tarjousnro: Jos olet laskenut Xpajalla tarjouksen, voit hakea sen tähän F2:lla.
 • Asiakas: Maksuerätaulukon mukaiset laskut laskutetaan asiakastunnuksen mukaan asiakasrekisteristä löytyvillä asiakas- ja osoitetiedoilla. Hae asiakas F2:lla.
 • Yhteyshenkilö, puhelin, matkapuhelin, fax ja sähköposti ovat asiakkaan yhteystietoja, jotka voit halutessasi syöttää
 • Kohde: Kohde kenttiin voit syöttää työmaan osoitetiedot, koska ne usein ovat eri kuin laskutustiedot.
 • Laskutustapa on pakollinen tieto: syötä U, jos kysymyksessä on urakkatyömaa, joka pitää sisällään maksuerätaulukon ja L, jos kysymyksessä on laskutustyömaa (lisätyöt).
 • Myyntierit (ERIT/ME_), tyyppi (ERIT/TARJOUSKTYYPPI_) ja työtyyppi (ERIT/TARJOUSTTYYPPI_) kenttiin voit hake F2:n takaa sopivan vaihtoehdon. Voit perustaa parametreille lisää vaihtoehtoja tarvittaessa (parametrien lyhenteiden alut löytyvät suluista).
 • Vastuuhlö: syötät teidän vastuuhenkilön nimen ko. työmaalle
 • Alkupvm/arvio ja loppupvm/arvio kenttiin voit syöttää työmaan arvioidun aloitus- ja lopetuspvm:t.
 • Alkupvm/tot ja loppupvm/tot kenttiin voit syöttää työmaan toteutuneet aloitus- ja lopetuspvm:t. Loppupvm/tot on hyvä syöttää, koska silloin ko. työmaa ei ole enää aktiivityömaana ohjelmassa ja se jää pois työnumerovalikoista kun työmaille kohdennetaan kustannuksia.
 • Luovutuspvm: päivämäärä, jolloin kohde on asiakkaalle luovutettu.
 • Yleiskulu%: syötä prosentti, millä kustannuksia kasvatetaan laskennallisesti. Esim. toimisto- ja hallinnon yleiskuluja ei yleensä kohdenneta suoraan työmaille.
 • Siirtolaskutus: jos työmaalta on tehty myyntilaskuja jollain toisella ohjelmalla, voidaan tähän syöttää laskutettu summa könttänä
 • Viitteemme, Viitteenne ja Tilaaja: näihin kenttiin kirjoitetut tiedot tulostuvat kaikkiin maksuerälaskuihin.

Ostolaskujen hyväksyjät

Jos käytössäsi on nettipohjainen ostolaskujen hyväksyntä sovellus, niin työmaakohtaiset osto-laskujen hyväksyjät määritellään siten, että kun avaat työmaan F4:llä, niin valitset F6 Toiminnot -> Ostojen hyväksyjät.

Poikkeava verokanta

Jos työmaahan sovelletaan 0 %:n (ei käännetty alv) verokantaa, niin prosentin pääset syöttämään siten, että kun avaat työmaan F4:llä, niin valitset F6 Toiminnot -> ALV %

Oman käytön alv ja osatuloutus

F6 Toiminnot alta löytyvät myös Oman käytön alv ja osatuloutus. Jos ko. ominaisuudet sinua kiinnostavat, niin ole yhteydessä Pajadataan.

Jos haluat uutta työmaata perustettaessa hyödyntää jonkun jo olemassa olevan työmaan maksueriä, niin uusi työmaa kannattaa perustaa kopioimalla vanha työmaa(F9) . Tällöin maksuerät kopioituvat uuteen työmaahan.

1.1 Tavoite (budjetti)

Kustannuslaji ja –erittely (littera) valitaan painamalla ko. kohdassa F2 Erittely. Aukeavalta listalta valitaan haluttu kustannuslaji enterillä. Painamalla uudelleen enteriä, aukeaa kustannuserittelyt (litterat), joista valitaan haluttu enterillä. Kustannuserittely (littera) ei ole pakollinen. Summa kenttään syötetään haluttu summa verottomana. Päivämääriä ei tarvitse syöttää. Jos haluat verrata toteutuneita tunteja budjetoituihin tunteihin, niin ne voit syöttää Palkat kustannuslajille kohtaan Tunnit. Jos sinulla on käytössäsi laaja tarjouslaskenta ja haluat purkaa laajan tarjouksen tavoitteeksi, niin katso kohta Yhteydet muualta ohjelmistosta.

Tavoitteen tuonti excelistä:

Jos tavoite on excel muodossa, voidaan se imuroida työmaalle tavoitteeksi seuraavasti. Ohjelmaan täytyy perustaa alla oleva parametri.

Excel tavoite tuodaan ohjelmaan seuraavasti. Kopioi excel taulukko siten, että ainakin alla olevassa ikkunassa olevat kentät tulee kopioitua. Avataan haluttu työmaa F4:llä ja valitaan F3 Tavoite. Seuraavaksi valitaan F6 Toiminnot -> Hae excel pohja, jolloin alla oleva ikkuna aukeaa.

Numero kenttiin tulee syöttää numero, mikä vastaa excel taulukossa olevaa saraketta. Jos excel taulukossa sarake on esim. E, niin silloin yllä olevaan taulukkoon syötetään 5. Tämä edellyttää, että taulukon kopiointi on aloitettu sarakkeesta A.
A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6, G = 7, H = 8, I = 9 jne.
Etunollitus kohtaan syötä kaksi, jos kustannuserittelyjen juokseva numerointi alkaa numerosta 01 ja kolme, jos juokseva numerointi alkaa numerosta 001.

1.2 Maksuerät

Jos työmaata on tarkoitus laskuttaa maksuerätaulukon mukaan, niin se syötetään ohjelmaan joko käsin tai sitten maksuerätaulukko voidaan kopioida excel taulukosta ohjelmaan (katso kohta Maksuerien imaisu excel taulukosta). Kun syötät maksuerätaulukon käsin, niin eräkohtaisesti anna riville eränumero (01,02… tai 001, 002…), laskun teksti ja erän summa verottomana. Jos laskuteksti jatkuu seuraavalle riville, niin anna uudelle riville sama eränumero ja kirjoita vain laskun teksti ko. riville.

Maksuerätaulukon saat tulostettua F7 Tulosteet -> Maksuerätaulukko.

Työvaihetodistuksen haluamistasi eristä saat, kun poimit ensin tabulaattorilla (Caps Lock:n yläpuolella) haluamasi erät ja valitset F7 Tulosteet -> Vaihetodistus. Jos et poimi yhtään erää, ohjelma kysyy ”Tulostetaanko vaihetodistus kaikista maksueristä?”

Maksuerälaskun saat tulostettua poimimalla tabulaattorilla laskutettavat erät ja valitset F7 Tulosteet -> Lasku. Ohjelma menee laskun riveille, jossa voit vielä hienosäätää mahdollisia kirjoitusvirheitä. Riveiltä poistut painamalla Esc tai klikkaamalla Tallenna, jolloin ohjelma kysyy ”Tallennetaanko rivit?”. Valitse ”Kyllä”, jonka jälkeen tulostat laskun F7 Tulosteet -> Lasku. Kun lasku on tulostettu, niin ohjelma palaa automaattisesti maksuerätaulukkoon. Älä koskaan tallenna maksuerälaskua avoimeksi, vaan tulosta se aina valmiiksi!

Vakiotekstit

Jos haluat, että kaikkiin maksuerätaulukon laskuihin tulostuu sama seliteteksti, niin tekstin voit syöttää työmaan perustietojen ollessa auki F10 Selitteet -> Omat tekstit. Viimeisen rivin jälkeen kannatta painaa ylimääräinen enter, jotta teksti erottuu riveillä laskutekstistä.

Käännetty ALV

Jos kysymyksessä on käännetyn alv:n mukainen työmaa, niin toiminnon saat aktivoitua siten, että maksuerissä ollessasi valitse F6 Toiminnot -> Käännetty ALV päälle.

Jos jostain syystä sinulta puuttuu maksuerätaulukosta joltain laskutettulta maksuerältä laskunumero ja laskun päivämäärä, niin saat ne lisättyä maksuerälle siten, että menet ko. maksuerän kohdalle ja valitset F6 Toiminnot -> Laskun pvm ja numero.

1.2.1 Maksuerien haku Excel – taulukosta

On suotavaa, että maksuerät syötetään käsin Xpaja ohjelmassa, mutta mikäli haluat hyödyntää excelissä tehtyjä maksueriä, niin toimi seuraavasti:

Excelissä sinulla täytyy olla maksuerän numero (mielellään sarake A), maksuerän teksti (mielellään sarake B) ja maksuerän veroton summa omissa sarakkeissaan (mielellään sarake C). Jos maksuerän teksti on kovin pitkä, täytyy sinun varata sille useampi rivi. Tällöin kaikille riveille pitää syöttää sama maksuerän numero.

Kun olet laatinut taulukon em. ohjeiden mukaan, niin maalaa koko taulukko. Seuraavaksi valitse ylävalikosta Muokkaa -> Kopioi, jolloin maksuerät kopioituvat windowsin leikepöydälle. Kun olet avannut Xpaja ohjelman, niin valitse Sovellukset -> Työmaaseuranta, josta etsit haluamasi työmaan. Avaa haluttu työmaa F4:llä, jonka jälkeen valitse F5 Maksuerät. Kun olet maksuerien riveillä, niin valitse F6 Toiminnot ja aukeavalta listalta Tuo aineisto (excel).

Mikäli olet tehnyt excel taulukon em. ohjeiden mukaan, niin Eräsarake laatikkoon syötä nro 1 (jos oli excelissä A sarakkeessa), Tekstisarake laatikkoon syötä nro 2 (jos oli excelissä B sarakkeessa) ja Summasarake laatikkoon syötä nro 3 (jos oli excelissä C sarakkeessa).

Jos sinulla jostain syystä ei ohjelmaan ilmesty maksuerille summia, niin todennäköisimmin se johtuu siitä, että summa sarakkeen muoto (luku) ei ole excelissä oikea.

1.3 Raportit

Työmaaseurannassa voit ottaa raportteja joko koontina useammasta työmaasta tai sitten yhdestä työmaasta kerrallaan. Koontiraportteja otat työmaaseurannan päänäytöltä F7 Tulosteet alta.

Työlista

Listauksen työmaista saat poimimalla halutut työmaat tabulaattorilla ja valitsemalla F7 Tulosteet → Työlista

Yhteenvetolista

Listauksen useamman työmaan tilannetiedoista saat poimimalla halutut työmaat tabulaattorilla tai valitsemalla F5 Poiminta → Poimi kaikki. Syötä haluamasi päivämääräväli ja ”Vain avoimista töistä?”, kohtaan laita K, jos olet poiminut kaikki työmaat.

Konelista

Konelista on maarakennuspuolelle tuleva raportti, josta pystyy näkemään paljonko konekohtaisesti on tiettynä aikavälinä laskutettu. Tiedot syötetään joko palkanlaskennasta tai sitten F9 Toteutuneet alta.

1.3.1 Työmaakohtaiset raportit

Työmaakohtaiset raportit otetaan avaamalla haluttu työmaa F4:lla ja valitsemalla F7 Tulosteet alta haluttu raportti.

Tarvikeraportti

Raportilta näet kuinka paljon ja mitä tavaraa on mennyt työmaalle. Listaan kertyvät sekä ostolaskuille syötetyt tarvikkeet että työmaan F8 Tarvikkeet osioon syötetyt tarvikkeet. Sähköisissä ostolaskuissa tulee tarvikerivit automaattisesti ja ne täytyy käydä kohdentamassa työmaille.

Raportti kustannuslajeittain ja raportti kustannuserittelyittäin (litteroittain)

Kahdella eri tavalla järjestetyt raportit, joissa pystyt vertaamaan arvioituja kustannuksia (F3 Tavoite) ja toteutuneita kustannuksia (työmaalle kohdistetut ostolaskut ja palkat, F9 Toteutuneet ja F8 Tarvikkeet). Raportin oikeasta alakulmasta näet mikä on työmaan tilanne (laskutus miinus kustannukset). Jos päätyömaan alle on perustettu lisätyömaita, tulee näitä tulostettaessa kysymys ”Otetaanko alatyöt mukaan raporttiin ?”.

Tuotto erittelyittäin

Raportti on käytössä muutamassa maarakennusalan yrityksessä. Ko. raporttiin saadaan tuotot näkyviin kun myyntilaskulle käydään rivikohtaisesti syöttämässä littera. Ko. toiminnon aktivointi edellyttää yhteydenottoa Pajadatalle.

Henkilöraportti

Näet kuka työntekijä on työmaalla työskennellyt halutulla aikavälillä ja kuinka monta tuntia. Lisäksi näet paljonko hänestä on tullut työmaalle kustannuksia. Raportin voit ottaa halutessasi myös kustannuserittelyittäin (litteroittain) jaoteltuna. Tiedot raporttiin tulevat Xpajan palkanlaskennasta.

Ostolaskut erittelyittäin

Jos olet ostolaskuja syöttäessäsi syöttänyt riveille kustannuserittelyt (litterat), niin voit halutessasi ottaa listauksen ostolaskuista kustannuserittelyittäin jaoteltuna.

Tapahtumakirjauksen tunnit

Saat listan tapahtumakirjauksen kautta syötetyistä työntekijöistä ja tunneista.

1.4 F8 Tarvikkeet

Kun ostolaskut kohdennetaan työmaille, niin sitä kautta esim. tukkurien tarvikelaskut tulevat suoraan kustannuksiksi työmaaseurantaan. Työmaalle kohdennettujen ostolaskujen tarvikerivejä EI SAA SYÖTTÄÄ tarvikeosioon, koska silloin ne tulevat uudelleen kustannuksiksi (kahteen kertaan). Tähän osioon voit syöttää esim. omasta varastosta siirrettäviä tarvikkeita, jotka halutaan kohdentaa työmaalle kustannuksiksi.

1.5 F9 Toteutuneet

Ostolaskua ohjelmaan syöttäessäsi, kustannukset kohdentuvat suoraan työmaalle, jos ostolaskulle syötät työnumeron (katso kohta Yhteydet muualta ohjelmistosta). Myös palkkatapahtumaa ohjelmaan syöttäessäsi, kustannukset kohdentuvat suotaan työmaalle, jos palkkatapahtumalle syötät työnumeron (katso kohta Yhteydet muualta ohjelmistosta).

OSTORESKONTRASTA JA PALKANLASKENNASTA EI KOPIOIDU MITÄÄN TIETOJA F9 TO-TEUTUNEET OSIOON. NE TULEVAT KO. SOVELLUKSISTA SUORAAN TULOSTEISIIN!

Jos sinulla ei ole käytössäsi ostoreskontraa ja/tai palkanlaskentaa, niin toteutuneita kustannuksia voit syöttää samalla lailla kuin tavoitetta tehdessäsi.

Kustannuslaji ja –erittely (littera) valitaan painamalla ko. kohdassa F2 Erittely. Aukeavalta listalta valitaan haluttu kustannuslaji enterillä. Painamalla uudelleen enteriä, aukeaa kustannuserittelyt (litterat), joista valitaan haluttu enterillä. Kustannuserittely (littera) ei ole pakollinen. Summa kenttään syötetään haluttu summa verottomana. Päivämäärät täytyy syöttää. Jos kustannus kohdistuu yhdelle päivälle, kannattaa alku- ja loppupäiväksi syöttää samat päivät. Jos haluat verrata toteutuneita tunteja budjetoituihin tunteihin, niin ne voit syöttää Palkat kustannuslajille kohtaan Tunnit.

Tarvikekustannukset, jotka eivät kerry ostoreskontrasta (esim. varastosta otettavat), voit syöttää F8 Tarvikkeet -kohdassa

1.6 Työmaan myynti- ja ostolaskut, lähetteet ja työmääräimet

Työmaakohtaiset myyntilaskut ja ostolaskut näet kätevästi siten, että avaat työmaan F4:lla. Valitse F6 Toiminnot ja aukeavalta listalta valitse joko Projektin myyntilaskut, ostolaskut, työmääräimet tai lähetteet.

Projektin myyntilaskuista näet myyntilaskujen yhteensä summat sekä pääset katsomaan yksittäisiä myyntilaskuja.

Projektin ostolaskuista näet ostolaskujen yhteensä summat sekä pääset katsomaan yksittäisiä ostolaskuja. Lisäksi pystyt lajittelemaan ostolaskulistoja toimittajien tai päivämäärän mukaan sekä saat halutessasi myös tiliöintiraportin niistä. Voit myös nähdä sähköisesti tulleiden ostolaskujen ja itse syötettyjen (jos olet laskun kuvan skannannut järjestelmään) ostolaskujen dokumentit.

Jos otatte vastaan sähköisiä laskuja (Maventa), niin ostolaskun kohdalla ollessasi, valitse F8 Dokumentit, niin oikea lasku aukeaa eteesi ja pääset katsomaan rivikohtaisesti, mitä lasku pitää sisällään. Tukkurien ovt-laskuilla eivät dokumentit välity (16.5.2017).

2. Lisätöiden laskutus

Jos haluat työmaalle kohdentaa lisätyölaskuja, täytyy sitä varten perustaa oma työmaa. Työmaalle annetaan työnumeroksi sama työnumero, kun on päätyömaallakin, mutta työnumeron perässä olevan väliviivan taakse syötetään numero esim. 1 tai 01. Em. esimerkin päätyömaalle perustettavan lisätyömaan numero voisi olla esim. 1001 – 1 tai 1001 – 01. Yhdelle päätyömaalle voidaan perustaa useampi alatyömaa, jos näin halutaan toimia. Lisätyömaalla täytyy laskutustapa kohdassa olla L. Lisätyölasku tehdään laskutuksessa kuten mikä tahansa muukin lasku. Tärkeää on syöttää laskun perustiedoissa Työnro kenttään lisätyömaan työnumero. Voit vaihtoehtoisesti myös hakea työnumeron työmaaseurannasta F2:lla

3. Yhteydet muualta ohjelmistosta

Laaja tarjouslaskenta

Mikäli sinulla on käytössäsi laaja tarjouslaskenta, niin voit hyväksytyn laajan tarjouksen purkaa tavoitteeksi työmaalle seuraavasti:

Työmaan perustiedoissa on kohta Tarjousnro. Paina siinä ollessasi F2 Haku, niin pääset tarjouslaskentaan. Etsi ko. työmaata koskeva hyväksytty (tulostettu) laaja tarjous ja paina sen kohdalla ollessasi Enter, niin Tarjousnro-kenttään tulee kyseisen tarjouksen numero. Tallenna tiedot painamalla F4 Tallenna. Seuraavaksi avaa työmaa painamalla F4 Näytä tiedot, jonka jälkeen paina F3 Tavoite. Valitse F6 Toiminnot ja aukeavalta listalta valitse kohta Hae tarjous. Tällöin hyväksytty tarjous puretaan tavoitteeksi työmaalle.

Laajan tarjouksen hyödyntäminen työmaaseurannassa edellyttää, että olet linkittänyt parametreillä tarjouksen välisummien otsikot vastaamaan työmaaseurannan kustannuserittelyitä (litteroita). Välisummaotsikko parametrin Arvo1:n loppuun olet lisännyt yhtä suuri merkin sekä sen kustannuserittely (littera) parametrin juoksevan numeron, mihin se viittaa. Esim.

tyomaaseuranta_4

Ostoreskontra

Kun annat ostolaskulle työnumeron, niin kustannukset siirtyvät kyseiselle työmaalle. Jos syötät työnumeron vain ostolaskun perustietoihin, niin silloin kustannus näkyy työmaaseurannan raporteissa erittelemättömänä. Jos haluat seurata työmaata kustannuslajeittain ja/tai kustannuserittelyittäin (litteroittain), niin silloin sinun täytyy mennä ostolaskun riveille ja kohdentaa siellä ostolasku halutulle työmaalle. Jos ostolasku kohdentuu useammalle työmaalle, kustannuslajille tai kustannuserittelylle (litteralle), niin silloin sinun on pakko tehdä kohdennukset riveillä. Ostolaskun perustiedoissa ollessasi paina F5 Rivitiedot ja tee riveille ERÄ rivejä. Rivikohtaisesti syötät verollisen summan ja annat työnumeron, kustannuslajin sekä halutessasi kustannuserittelyn (litteran). Jos et mitään em. numeroista muista ulkoa, niin F2:lla pääset ko. kentässä valitsemaan halutun arvon. Jotta ostolaskun loppusumma saadaan täsmäämään (eli kaikkia tuotteita ei ole kohdennettu työmaille), niin tehdään yksi laskurivi koodilla ERÄ ja syötetään sille riville summaksi ostolaskun loppusumman ja rivien yhteensä summan välinen erotus.

Palkanlaskenta

Palkkoja ohjelmaan syöttäessäsi, voit kohdentaa halutut palkkatapahtumat työmaille. Jos sinun täytyy esim. tuntipalkka jakaa useammalle työmaalle, niin silloin sinun täytyy syöttää tuntipalkat jokaista työmaata varten erikseen. Jos seuraat palkkoja myös kustannuserittelyittäin (litteroittain), niin silloin saatat joutua jakamaan tuntipalkat hyvinkin moneen osaan. Kun annat verolliselle palkkatapahtumalle työnumeron, niin silloin se ilmestyy kustannukseksi työmaaseurannasta otettaviin raportteihin. Parametrilla PA_TYO_KER määritellään kerroin, millä verollisten tapahtumien summat kerrotaan, kun työmaaseurannasta otetaan listauksia. Jos annat myös verottomille palkkatapahtumille työnumeroita (esim. ateriakorvaus), niin silloin sinulla on hyvä olla perustettuna oma kustannuslaji (ERIT/TL_) verottomille tapahtumille, jotta ohjelma ei laske henkilösivukuluja myös verottomille korvauksille. PA_TAPAHTUMAT parametrin riveillä kohdassa KLaji, määritellään mihin kustannuslajiin ko. palkkatapahtuma kohdentuu työmaaseurannan listauksissa. ERIT/TL_ parametrin nimessä oleva juokseva numero määrittää, mikä arvo ko. sarakkeeseen tulee syöttää.

Verollisten palkkatapahtumien kerroin tallentuu palkkajaksoon. Sen voi käydä tarkistamassa palkanlaskennasta palkkajakson riveiltä kohdasta F3 Jakson tiedot.

Esim.
PA_TYO_KER parametrin Arvo3:ssa on arvona 1,75.

Tunnit 48.00 h * 17,50 = 840,00 Työnro: 1001 Sisäpuoliset viemärit
Kun työmaaseurannasta otetaan raporttia, niin kustannuksena näkyy 840 * 1,75 = 1470,00 euroa.

Ateriakorvaus 6 kpl * 8,50 = 51,00 Työnro: 1001 Sisäpuoliset viemärit
Kun työmaaseurannasta otetaan raporttia, niin kustannuksena näkyy 6 * 8,5 = 51,00 euroa, koska verottomia palkkatapahtumia varten on perustettu oma kustannuslaji.

HUOM!
KUN OSTOLASKUJA JA PALKKOJA KOHDENNETAAN TYÖMAALLE, NIIN NE EIVÄT KOPIOIDU TYÖMAALLE F9 TOTEUTUNEET ALLE!

4. Parametrit

Lisää tai muuta seuraavat parametrit (F10 Uusi parametri tai F4 Näytä tiedot). Voit perustaa parametreja tarpeen mukaan. Käytä parametrin lyhenteessä juoksevaa loppunumerointia.

tyomaaseuranta_7

Näillä määritellään kustannuslajit, joita halutaan seurata. Ensimmäisenä täytyy olla Tarvikkeet ja toisena palkat. Muiden järjestys ja määrä ovat vapaasti valittavissa.

tyomaaseuranta_8

Näillä määritellään töiden vaiheet (litterat) ja kohteet, joihin em. kustannuslajit kohdistuvat. Tämä jako voi noudattaa esimerkiksi yleisesti maksuerätaulukoissa käytettyjä työvaiheita. Järjestys ja määrä ovat vapaasti valittavissa.

Rakennus- ja maanrakennustoimialoilla kustannuserittelyjä ei yleensä käytetä, vaan toimialoilla hyödynnetään yleensä litterarekisteriä, joka löytyy ohjelman kohdasta Rekisterit -> Litterat

Top